Zmeny v zákone o ŤZP

Pridané: 09 Jul 2018
Kategória: Aktuálne novinky

Parkovací preukaz

Novelou zákona sa rozšíril okruh osôb, ktoré budú mať nárok na vyhotovenie parkovacieho preukazu.

Úrad práce vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v novej prílohe č. 18 k zákonu.

V prílohe č. 18 sú uvedené tieto ochorenia:

·        Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.

·        Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.

·        Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.

·        Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.

·        Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.

·        Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.

·        Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach, vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa.

·        Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.

·        Praktická slepota, úplná slepota.

·        Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

 

Vozidlo, ktoré držiteľ parkovacieho preukazu využíva na svoju prepravu (bez ohľadu na to, či je jeho majiteľom), môže jazdiť bezplatne po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách v Slovenskej republike, v prípade, ak je zaregistrované v Národnej diaľničnej spoločnosti. Podrobnosti o registrácii nájdete na stránke www.eznamka.sk v odkaze Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky.

Príspevok na pohonné hmoty

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky motorového vozidla môžu poberať onkologickí pacienti, ktorým sa poskytuje onkologická liečba, v prípade hematoonkologických pacientov aj udržiavacia liečba, ako aj pacienti zaradení do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu. Títo ľudia navyše nemusia preukazovať, že vozidlo využívajú na pracovné, vzdelávacie, rodinné aktivity alebo občianske aktivity, t.j. budú sa môcť prepravovať aj do zdravotníckeho zariadenia.

Okrem nich budú môcť príspevok poberať aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu, avšak iba na pracovné, vzdelávacie, rodinné aktivity alebo občianske aktivity.

Pri príspevku na pohonné hmoty (na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla) osoba s ŤZP môže a nemusí byť vlastníkom vozidla. Vlastník vozidla však nesmie mať oprávnenie na vykonávanie prepravy (nemôže ísť napr. o vozidlo taxislužby). Vlastníkom vozidla môže byť napríklad rodinný príslušník žiadateľa. Príspevok sa poskytuje každý mesiac v rovnakej výške, nákup pohonných hmôt sa nedokladuje.

Výška príspevku je 34,25 € mesačne - 16,70 % zo sumy životného minima. Životné minimum jednej dospelej osoby je od 1.júla 2018 205,07 €.

Odkázanosť na individuálnu prepravu

Zákon zužuje okruh osôb, ktoré môžu byť uznané za odkázané na individuálnu prepravu. Za odkázanú na individuálnu prepravu môže byť uznaná iba osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná využívať hromadnú dopravu výlučne z troch dôvodov:

·        ťažká porucha mobility,

·        duševná porucha s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania,

·        ťažká porucha zvieračov.  

 

Odkázanosť na individuálnu prepravu je podmienkou priznania príspevku na kúpu motorového vozidla, príspevku na úpravu motorového vozidla a príspevku na prepravu. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré netrpia ťažkou poruchou mobility, duševnou poruchou alebo ťažkou poruchou zvieračov nebudú mať na tieto príspevky nárok, hoci budú mať parkovací preukaz a poberať príspevok na pohonné hmoty.

Pokiaľ pacient už poberá príspevok na prepravu, príspevok mu nebude odobratý iba z dôvodu zmeny zákona. Pri opätovnom posúdení zdravotného stavu (na kontrolnej lekárskej prehliadke alebo ak si podá novú žiadosť o kompenzáciu) však bude odkázanosť na individuálnu prepravu posúdená podľa nových pravidiel a príspevok mu môže byť odňatý. Príspevok na prepravu možno poskytnúť vtedy, ak osoba s ŤZP nie je vlastníkom ani držiteľom osobného motorového vozidla a preprava je uskutočňovaná iným subjektom, ktorý má na to oprávnenie, napríklad taxislužbou. Výdavky na prepravu je úradu potrebné vydokladovať, keďže príspevok sa vypláca na základe potvrdení o jednotlivých výdavkoch na prepravu.

Príspevok na kúpu vozidla alebo jeho úpravu nebude musieť vrátiť kvôli zmene zákona.

Opatrovateľský príspevok

Od 1. júla 2018 sa zvýšil opatrovateľský príspevok nasledovne:

Opatrovanie 1 osoby s ŤZP

369,36 €

Opatrovanie  2 osôb s ŤZP

492,34 €

Opatrovanie osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne

326,16 €

Opatrovanie 1 osoby s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku

184,71 €

Opatrovanie 2 osôb s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku

246,20 €

 

Opatrovateľský príspevok je v zákone určený pevnou sumou a nie je viac naviazaný na životné minimum. Znamená to, že aj v prípade zvýšenia sumy životného minima, opatrovateľský príspevok zostane rovnaký. Vláda SR však môže svojim nariadením zmeniť výšku opatrovateľského príspevku vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

Výška príspevku sa znižuje o sumu, o ktorú príjem opatrovaného presahuje dvojnásobok životného minima. Ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje trojnásobok sumy životného minima.

Opatrovateľský príspevok je ale možné aj zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá nijaký iný príjem.

Opatrovateľský príspevok sa viac nebude krátiť pri hospitalizácii opatrovaného dlhšej jako 30 dní, avšak iba za predpokladu, že opatrovateľ bol na hospitalizáciu prijatý jako jej sprievodca.  Pokiaľ opatrovaný zomrie, príspevok sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom zomrel, aj za nasledujúci mesiac.  

Opatrovateľský príspevok sa viac nebude krátiť ani v prípade, ak opatrované dieta navštevuje školu alebo školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Príspevok na osobnú asistenciu

Od 1. júla 2018 sa zvýši príspevok na osobnú asistenciu na 3,82 € za hodinu osobnej asistencie. Príspevok na osobnú asistenciu  je v zákone určený pevnou sumou a nie je viac naviazaný na životné minimum. Znamená to, že aj v prípade zvýšenia sumy životného minima, príspevok zostane rovnaký. Vláda SR však môže svojim nariadením zmeniť výšku príspevku na osobnú asistenciu vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

Zákon tiež výslovne stanovuje, že osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom zdravotného p
Naspäť