Opatrovateľský príspevok

Kto má na príspevok nárok?

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy  a starostlivosti o domácnosť, čím jej umožňujú ostať v prirodzenom domácom prostredí. Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak bez pomoci inej osoby nevie zvládnuť činnosti ako sú  stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Príspevok sa neposkytuje osobe, ktorá je opatrovaná, ale osobe, ktorá človeka s ŤZP opatruje. Opatrovať môže manžel, manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra),  svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo osoba, ktorá s opatrovaným  býva. Opatrovateľ musí byť plnoletý, plne spôsobilý na právne úkony, fyzicky a psychicky spôsobilý vykonávať opatrovanie. Dôležitou podmienkou je, aby osoba s ŤZP súhlasila s tým, že ju bude opatrovať.

Opatrovateľ môže popri opatrovaní externe študovať alebo byť zamestnaný, jeho mesačný príjem však nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (v súčasnosti je životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby 199,48 € mesačne). Štúdium alebo výkon zamestnania musia opatrovateľovi umožňovať vykonávať opatrovanie.

 
Ako o príspevok požiadať?

Žiadosť o priznanie príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Podkladom na vydanie rozhodnutia o príspevku je komplexný posudok, hodnotiaci zdravotný stav a stupeň odkázanosti opatrovaného, ako aj možnosti a schopnosti žiadateľa sa o neho postarať. Zdravotný stav opatrovaného hodnotí posudkový lekár ÚPSVR na základe predloženej zdravotnej dokumentácie spracovanej ošetrujúcimi lekármi bez jeho prítomnosti. Posudkový lekár môže predvolať budúceho opatrovaného, ak má pochybnosti o správnosti predloženej diagnózy. Posudok by mal byť vyhotovený do 60 dní, po ktorých má úrad ešte 30 dní na vydanie rozhodnutia. Konanie o priznaní príspevku na opatrovanie by preto malo trvať najviac 90 dní od podania žiadosti.

 
Výška príspevku

Základná výška príspevku na opatrovanie je 249,35 eur pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP (111, 32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú dospelú osobu) a 323,36 eur pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP (148, 42 % sumy životného minima). Výška príspevku na opatrovanie sa upravuje každý rok k 1. júlu, kedy sa stanoví výška životného minima na nasledujúci rok.

Nie každý opatrovateľ má však nárok na príspevok v základnej výške. Opatrovateľ, ktorý poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, “plný” invalidný dôchodok (pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) alebo výsluhový a invalidný výsluhový dôchodok, má nárok na opatrovateľský príspevok vo výške 92,52 eur ak opatruje jednu osobu (46,38% z životného minima) a 122,13 eur ak opatruje dve (61,22% z životného minima), pričom sa nezohľadňuje výška príjmu opatrovaného. Vo všetkých ostatných prípadoch však platí, že ak má opatrovaný príjem vyšší ako 1,7 násobok životného minima, výška opatrovateľského príspevku sa zníži. Príspevok bude nižší aj v prípade, ak opatrovaný navštevuje školu alebo zariadenie sociálnych služieb v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Opatrovateľský príspevok je ale možné aj zvýšiť o 49, 80 € mesačne, ak opatrovateľ nemá nijaký iný príjem okrem opatrovania.

 
Sociálne postavenie opatrovateľa

Poberateľ príspevku na opatrovanie je tzv. poistencom štátu, a teda štát za neho platí poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie. Osoba, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená po celú dobu poberania opatrovateľského príspevku. Opatrovateľ, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a opatrovateľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie sú dôchodkovo poistení z titulu opatrovania. Dôchodkové poistenie vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, a to formou podania prihlášky (Registračný list fyzickej osoby). Prihlásiť sa možno osobne alebo poštou v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska. K prihláške priloží poberateľ príspevku na opatrovanie potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní príspevku, nie staršie ako desať dní. Poistné na dôchodkové poistenie je odvádzané z polovice všeobecného vymeriavacieho základu, čo ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku. Poberateľ príspevku na opatrovanie nie je nemocensky poistený, a teda nemá nárok na dávky nemocenského poistenia, ako sú nemocenské, materské a ošetrovné (samozrejme za predpokladu, že nie je nemocensky poistený z iných dôvodov). Po skončení opatrovania nemá opatrovateľ nárok na podporu v nezamestnanosti. Peňažný príspevok za opatrovanie je príjem oslobodený od dane, ale započítava sa do vlastného príjmu manžela/manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.