Parkovací preukaz

Kto má nárok na parkovací preukaz
Nárok na vydanie parkovacieho preukazu má každá osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu či úplnú slepotu oboch očí. Človek je odkázaný na individuálnu prepravu vtedy, ak nie je schopný na rovnakom základe s ostatnými  a pri rešpektovaní jeho prirodzenej dôstojnosti:
a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy  alebo k vlaku a späť,
b) nastúpiť do vozidla verejnej hromadnej dopravy alebo do vlaku, udržať sa v ňom počas jazdy a vystúpiť z neho,
c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy alebo vo vlaku najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobazilárnej nedostatočnosti (stav vznikajúci v dôsledku porušeného obehu krvi v zadnej časti mozgu) s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, srdcovo-pľúcnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy zvieračov.
Z uvedeného vyplýva, že odkázanosť na individuálnu prepravu nemožno stotožňovať so schopnosťou osoby hýbať sa, t. j. aj človek, ktorý sa pohybuje bez problémov, môže byť odkázaný na individuálnu prepravu a mať nárok na vydanie parkovacieho preukazu. S výnimkou slepoty neexistuje zoznam diagnóz, pri ktorých je automaticky daná odkázanosť na individuálnu prepravu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý o vydaní parkovacieho preukazu rozhoduje, by preto mal v každom jednotlivom prípade starostlivo posúdiť, či je žiadateľ o vydanie parkovacieho preukazu schopný alebo neschopný sa k vozidlu hromadnej dopravy dostaviť, nastúpiť a vystúpiť z neho a jazdu v ňom zvládnuť tak, aby jeho ľudská dôstojnosť zostala zachovaná a jeho zdravotný stav sa nezhoršil. Určitým vzorom pri rozhodovaní by pre všetky Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny mohli a mali byť aj rozsudky súdov, vydané pri preskúmavaní rozhodnutí v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia. Najvyšší súd Slovenskej republiky v tejto súvislosti konštatoval, že základným cieľom konania o kompenzácii je podpora začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  do spoločnosti (Rozsudok NS SR sp. zn. 1 Sžso/1/2012). Do spoločnosti sa však len ťažko môže začleniť človek, ktorému neumožníme opustiť domov. V inom rozsudku Najvyšší súd zdôraznil, že Úrad je povinný právne zdôvodniť, na základe čoho dospel k záveru, žiadateľ je schopný čakať na zastávke medzi ostatnými ľuďmi a byť medzi nimi vo vozidle, ak sa má pre svoju diagnózu prísne vyhýbať akejkoľvek infekcii (Rozsudok NS SR sp. zn. 1 Sžso/32/2013). Každé rozhodnutie Úradu musí obsahovať odôvodnenie, v ktorom je podrobne vysvetlené, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení podkladov a akými právnymi predpismi sa pri rozhodnutí riadil. Odôvodnenie má byť dôkladné, logické a pre žiadateľa zrozumiteľné.
 
Ako požiadať o parkovací preukaz
O vyhotovenie parkovacieho preukazu požiadate Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta Vášho trvalého bydliska.
 
K žiadosti priložíte tlačivo Lekársky nález, vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Z týchto nálezov by malo jednoznačne vyplývať, že ste odkázaný na individuálnu dopravu, t. j. mali by v nich byť uvedené ako konkrétne Vaše ochorenie ovplyvňuje Vašu spôsobilosť prepravovať sa vo vozidle hromadnej dopravy. Za vyplnenie tlačiva lekárovi neplatíte žiaden poplatok. Aj po podaní žiadosti môžete Úradu predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu. To, či je žiadateľ o parkovací preukaz odkázaný na individuálnu prepravu posudzuje posudkový lekár Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Posudkový lekár môže predvolať žiadateľa na posúdenie jeho zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo ak o to žiadateľ sám požiada. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti žiadateľa. Výsledkom činnosti posudkového lekára je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Na základe tohto lekárskeho posudku vydá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie, ktorým žiadosť o parkovací preukaz zamietne alebo jej vyhovie. V prípade kladného rozhodnutia žiadateľ Úradu predloží  identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné. Ak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosti nevyhovie, žiadateľ je oprávnený podať proti takémuto rozhodnutiu odvolanie do 15 dní od jeho doručenia.
 
 
Výhody parkovacieho preukazu
Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz. Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná.
Vodič vozidla s parkovacím preukazom: 
  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, a to tak zákaz státia vyplývajúci zo všeobecných predpisov, ako aj zákaz vyjadrený dopravnými značkami,
  • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny, nesmie však pri tom ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
Vodič je vždy povinný uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta, t. j. ak policajt vodičovi vozidla s parkovacím preukazom  zakáže na určitom mieste stáť, vodič je povinný to rešpektovať. 
Ďalšou výhodou parkovacieho preukazu je, že podľa ustanovenia § 16a ods. 2 písm. b) zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii nemožno na vozidlo prepravujúce držiteľa parkovacieho preukazu použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, tzv. papuču.

Parkovacie preukazy, ktoré Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vydávajú, užívateľa oprávňujú k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení vo všetkých členských štátoch EÚ.