Preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom

Proti každému rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, či už v oblasti ťažkého zdravotného postihnutia alebo hmotnej núdze, je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia. O odvolaní rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré napadnuté rozhodnutie  zmení alebo potvrdí, a teda odvolanie zamietne. Čo môžete robiť v prípade, ak je Vaše odvolanie zamietnuté?

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je správny orgán. Jeho rozhodnutia o odvolaní sú preto preskúmateľné súdom, čo znamená, že ich je možné napadnúť žalobou.

Podstatou žaloby je, že ten, kto ju podáva tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Takúto žalobu - návrh na preskúmanie rozhodnutia Ústredia práce súdom,  je potrebné podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, ktorým správny orgán zamietol Vaše odvolanie. Oneskorené podanie (zmeškanie lehoty) nemôže súd odpustiť. Žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, čo znamená, že takéto rozhodnutie je platné, hoci bolo proti nemu podané odvolanie.

Žaloba sa podáva na krajský súd, v ktorého územnom obvode má žalobca (navrhovateľ) svoje bydlisko. Pokiaľ máte pochybnosti, na ktorý krajský súd máte žalobu podať, môžete použiť vyhľadávač na stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, kde sú uvedené aj adresy jednotlivých súdov. Aj v prípade, ak by ste žalobu omylom podali na nesprávny (nepríslušný) súd, je tento povinný ju postúpiť na príslušný súd, ktorý vo veci začne konanie. O postúpení žaloby rozhodne súd uznesením, ktoré vám bude doručené, a teda budete o zmene súdu informovaný.

V žalobe je potrebné:

Označiť žalobcu a žalovaného. Žalobcom je osoba, ktorá žalobu podáva. Tá v žalobe uvedie svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a údaj o štátnom občianstve, napr. Mária Príkladná, nar. 21.02.1982, trvale bytom Príkladná 21, 831 01 Bratislava, štátny občan SR. Žalovaným je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava.

Označiť rozhodnutie, proti ktorému žaloba smeruje. Uvedie sa spisová značka rozhodnutia, kým a kedy bolo vydané a kedy bolo žalobcovi doručené. Napríklad: Podávam týmto návrh (žalobu) na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, sp. zn. X/2015/00/XX, zo dňa 20.01.2015, ktoré mi bolo doručené dňa 21.01.2015 vo veci odvolania proti rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trstená, sp. zn. X/2014/00/YY zo dňa 15.11.2014.

Uviesť dôvody, pre ktoré žalobu podávate, t. j. v čom konkrétne má spočívať nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu. Zjednodušene povedané -  s čím konkrétne v rozhodnutí Ústredia nesúhlasíte a z akých dôvodov.

Uviesť, čoho sa domáhate, t. j. čo navrhujete, aby súd spravil. Napríklad navrhujete, aby súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.

V celom konaní o žalobe môžete, ale nemusíte byť zastúpený advokátom. Všeobecne platí, že v súdnom konaní o preskúmanie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, musí byť   žalobca zastúpený advokátom, pokiaľ sám nemá právnické vzdelanie. Výnimkou sú však konania  vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azylu a doplnkovej ochrany. Teda ani v konaní dotýkajúcom sa ťažkého zdravotného postihnutia alebo hmotnej núdze nemusí byť žalobca zastúpený advokátom. Vždy sa však môžete rozhodnúť, že advokátom zastúpený byť chcete. Advokáta si môžete vyhľadať v zozname advokátov na stránke Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk. Ak sa obávate, že náklady na služby advokáta presahujú vaše finančné možnosti, môžete súčasne so žalobou požiadať súd o ustanovenie advokáta alebo sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci (www.cpp.finalarea.com, tel. č.: 02 / 496 83 505), ktoré poskytuje bezplatnú právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, t. j. ľuďom, ktorých príjem nedosahuje 1,4 násobok životného minima (198,09 € mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu) a nemajú majetok dostatočný na zabezpečenie právnych služieb. Kancelárie Centra právnej pomoci nájdete v mestách Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Humenné, Hlohovec, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Tvrdošín,  Rimavská Sobota, Svidník, Trenčín, Žiar nad Hronom a  Žilina. Konzultačné pracoviská Centra sú v mestách Banská Štiavnica, Brezno, Čadca, Ilava, Levice, Levoča, Medzilaborce, Nové Zámky, Prievidza, Medzilaborce, Spišská Nová Ves a Veľký Krtíš.

Priebeh súdneho konania

Po podaní žaloby je vec pridelená niektorému zo senátov krajského súdu. V prípade, ak žaloba spĺňa všetky vyššie uvedené náležitosti, doručí súd kópiu žaloby žalovanému, ktorý má možnosť sa k žalobe vyjadriť v určitej lehote (spravidla 15 dní). Žalovaný je tiež povinný predložiť súdu spisové materiály prípadu. Po doručení vyjadrenia žalovaného môže súd o žalobe rozhodnúť bez toho, aby nariadil pojednávanie, t. j. bez toho, aby ste sa ako žalobca museli na súd fyzicky dostaviť. Súd môže rozhodnúť o žalobe bez pojednávania rozsudkom, ak to účastníci konania (žalobca a žalovaný) zhodne navrhli alebo ak s tým súhlasia. To, či s vydaním rozsudku bez nariadenia pojednávania účastníci súhlasia  zistí súd tak, že im zašle písomnú výzvu, aby sa k takejto možnosti vyjadrili. Ak nedôjde k vybaveniu žaloby bez nariadenia pojednávania, predseda senátu určí termín pojednávania, na ktoré budete ako žalobca predvolaný. Ak sa na pojednávanie nedostavíte, vec sa prejedná vo vašej neprítomnosti.

Na pojednávaní sa prečíta žaloba, vyjadrenie žalovaného, vypočujú sa účastníci konania, prípadní svedkovia a vykonajú sa ďalšie dôkazy (napríklad sa prečítajú lekárske správy), ak to súd považuje za potrebné. Po skončení pojednávania vyhlási súd rozsudok. Rozsudkom môže súd vysloviť, že sa žaloba zamieta alebo žalobe vyhovie a napadnuté rozhodnutie zruší. Úlohou súdu nie je nahradiť činnosť správneho orgánu (Ústredia alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny), ale preskúmať , či tieto orgány pri riešení danej konkrétnej veci postupovali a rozhodli zákonne, t. j. v súlade s právnymi predpismi.  Súd nemôže sám rozhodnúť o tom, či má žalobca nárok na to, čoho sa domáhal v pôvodnej žiadosti adresovanej Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu, o priznanie opatrovateľského príspevku a pod.). Pokiaľ však súd žalobe vyhovie a napadnuté rozhodnutie zruší, správny orgán je viazaný právnym názorom súdu a musí sa vysporiadať s dôvodmi, pre ktoré súd jeho rozhodnutie zrušil.

Ak budete mať ako žalobca v súdnom konaní úspech, súd vám proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania. Trovami konania o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu môžu byť najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, a odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.