Príspevok na prepravu

Kto má na príspevok nárok?
Peňažný príspevok na prepravu je jedným zo štrnástich príspevkov slúžiacich na kompenzáciu následkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Základným predpokladom na priznanie príspevku je, aby bol občan s ŤZP, ktorý o príspevok žiada, odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Znamená to, že žiadateľ nie je schopný (a to buď vôbec alebo aspoň ľudsky dôstojným spôsobom) premiestniť sa k vozidlu hromadnej dopravy alebo doň nastúpiť, vo vozidle sa udržať a vystúpiť z neho. Žiadateľ tiež nesmie byť vlastníkom osobného motorového vozidla – ak ste vlastníkom osobného motorového vozidla, môžete žiadať o priznanie príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla. Príspevok na prepravu teda slúži ťažko zdravotne postihnutému na úhradu nákladov na prepravu realizovanú iným subjektom, napríklad taxislužbou. Nemôže však ísť o prepravu do zdravotníckeho zariadenia (tam by malo na to odkázanú osobu prepraviť vozidlo dopravnej zdravotnej služby), ale o prepravu kvôli pracovným, vzdelávacím, občianskym a rodinným aktivitám.
Žiadateľ o ktorýkoľvek z príspevkov na kompenzáciu ŤZP nesmie prekročiť určitú hranicu príjmu. Na príspevok na prepravu nemá žiadateľ nárok, ak jeho príjem presiahne 5 násobok životného minima (v súčasnosti je životné minimum jednej plnoletej osoby 199,48 eur mesačne). Príjem sa zisťuje ako priemerný príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb v uplynulom kalendárnom roku. Dôležité je preto nielen to, aký príjem má samotný žiadateľ, ale aj aký príjem má manžel alebo manželka žiadateľa a jeho neplnoleté deti. Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od výdavkov na prepravu a príjmu osoby s ŤZP, najviac však vo výške 101,78 eur mesačne (51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu), alebo inak povedané – čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok môžete poberať.
 
Ako o príspevok požiadať?
O priznanie príspevku na prepravu požiadate Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) príslušný podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti je rovnaké pre všetky príspevky,  v žiadosti preto uvediete, o aký peňažný príspevok žiadate (môže ich byť aj niekoľko). K žiadosti priložíte tlačivo Lekársky nález, vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Za vyplnenie tlačiva lekárovi neplatíte žiaden poplatok.  Ak žiadate o peňažný príspevok na prepravu, k žiadosti priložte aj vyhlásenie o tom, že nie ste vlastníkom osobného motorového vozidla. Ďalšími dokladmi, ktoré budete potrebovať, sú tie, ktoré preukazujú príjmy a majetkové pomery Vás a osôb, ktoré sa posudzujú spolu s Vami, napríklad potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku. O priznaní príspevku rozhoduje UPSVR, ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Vzor odvolania nájdete tu.
 
Ako sa príspevok vypláca?
Príspevok na prepravu sa vypláca spätne, na základe potvrdení o jednotlivých výdavkoch na prepravu. Tieto doklady poberateľ príspevku predloží ÚPSVR raz mesačne, najneskôr do 5 dní od začatia nového kalendárneho mesiaca. ÚPSVR vyplatí príspevok najneskôr do 20 dní od predloženia dokladov. Znamená to, že výška príspevku na prepravu určená v rozhodnutí ÚPSVR je maximálnou výškou príspevku, žiadateľovi však bude príspevok vyplatený iba v takej výške, akú vydokladuje.