Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Parkovací preukaz

Kto má nárok na parkovací preukaz

Úrad práce vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v novej prílohe č. 18 k zákonu.

V prílohe č. 18 sú uvedené tieto ochorenia:

Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.

Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.

Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.

Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.

Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.

Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.

Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach, vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa.

Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.

Praktická slepota, úplná slepota.

Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

Ako požiadať o parkovací preukaz

O vyhotovenie parkovacieho preukazu požiadate Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Tlačivo žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu.

 

K žiadosti priložíte tlačivo Lekársky nález, vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Za vyplnenie tlačiva lekárovi neplatíte žiaden poplatok. Aj po podaní žiadosti môžete Úradu predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu. To, či je žiadateľ o parkovací preukaz odkázaný na individuálnu prepravu posudzuje posudkový lekár Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Posudkový lekár môže predvolať žiadateľa na posúdenie jeho zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo ak o to žiadateľ sám požiada. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti žiadateľa. Výsledkom činnosti posudkového lekára je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Na základe tohto lekárskeho posudku vydá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie, ktorým žiadosť o parkovací preukaz zamietne alebo jej vyhovie. V prípade kladného rozhodnutia žiadateľ Úradu predloží  identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné. Ak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosti nevyhovie, žiadateľ je oprávnený podať proti takémuto rozhodnutiu odvolanie do 15 dní od jeho doručenia.

 

Vzor odvolania proti rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Výhody parkovacieho preukazu

Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz. Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom: 

  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, a to tak zákaz státia vyplývajúci zo všeobecných predpisov, ako aj zákaz vyjadrený dopravnými značkami,
  • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny, nesmie však pri tom ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Vodič je vždy povinný uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta, t. j. ak policajt vodičovi vozidla s parkovacím preukazom  zakáže na určitom mieste stáť, vodič je povinný to rešpektovať. 

Ďalšou výhodou parkovacieho preukazu je, že podľa ustanovenia § 16a ods. 2 písm. b) zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii nemožno na vozidlo prepravujúce držiteľa parkovacieho preukazu použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, tzv. papuču.

Parkovacie preukazy, ktoré Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vydávajú, užívateľa oprávňujú k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení vo všetkých členských štátoch EÚ.

Vozidlo, ktoré držiteľ parkovacieho preukazu využíva na svoju prepravu (bez ohľadu na to, či je jeho majiteľom), môže jazdiť bezplatne po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách v Slovenskej republike, v prípade, ak je zaregistrované v Národnej diaľničnej spoločnosti. Podrobnosti o registrácii nájdete na stránke www.eznamka.sk v odkaze Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky.