Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľský príspevok

Kto má na príspevok nárok?

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy  a starostlivosti o domácnosť, čím jej umožňujú ostať v prirodzenom domácom prostredí. Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak bez pomoci inej osoby nevie zvládnuť činnosti ako sú  stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Príspevok sa neposkytuje osobe, ktorá je opatrovaná, ale osobe, ktorá človeka s ŤZP opatruje. Opatrovať môže manžel, manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra),  svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo osoba, ktorá s opatrovaným  býva. Opatrovateľ musí byť plnoletý, plne spôsobilý na právne úkony, fyzicky a psychicky spôsobilý vykonávať opatrovanie. Dôležitou podmienkou je, aby osoba s ŤZP súhlasila s tým, že ju bude opatrovať.

Opatrovateľ môže popri opatrovaní externe študovať alebo byť zamestnaný, jeho mesačný príjem však nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (v súčasnosti je životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby 210,20 € mesačne). Štúdium alebo výkon zamestnania musia opatrovateľovi umožňovať vykonávať opatrovanie.

 

Ako o príspevok požiadať?

Žiadosť o priznanie príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Podkladom na vydanie rozhodnutia o príspevku je komplexný posudok, hodnotiaci zdravotný stav a stupeň odkázanosti opatrovaného, ako aj možnosti a schopnosti žiadateľa sa o neho postarať. Zdravotný stav opatrovaného hodnotí posudkový lekár ÚPSVR na základe predloženej zdravotnej dokumentácie spracovanej ošetrujúcimi lekármi bez jeho prítomnosti. Posudkový lekár môže predvolať budúceho opatrovaného, ak má pochybnosti o správnosti predloženej diagnózy. Posudok by mal byť vyhotovený do 60 dní, po ktorých má úrad ešte 30 dní na vydanie rozhodnutia. Konanie o priznaní príspevku na opatrovanie by preto malo trvať najviac 90 dní od podania žiadosti.

 

Výška príspevku

Od 1. júla 2019 sa zvýšil opatrovateľský príspevok nasledovne:

Opatrovanie 1 osoby s ŤZP

430,35 €

Opatrovanie  2 osôb s ŤZP

572,36 €

Opatrovanie osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne

378,70 €

Opatrovanie 1 osoby s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku

215,18 €

Opatrovanie 2 osôb s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku

286,18 €

 

Opatrovateľský príspevok je v zákone určený pevnou sumou a nie je viac naviazaný na životné minimum. Znamená to, že aj v prípade zvýšenia sumy životného minima, opatrovateľský príspevok zostane rovnaký. Vláda SR však môže svojim nariadením zmeniť výšku opatrovateľského príspevku vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

Výška príspevku sa znižuje o sumu, o ktorú príjem opatrovaného presahuje dvojnásobok životného minima. Ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje trojnásobok sumy životného minima.

Opatrovateľský príspevok je ale možné aj zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá nijaký iný príjem.

Opatrovateľský príspevok sa viac nebude krátiť pri hospitalizácii opatrovaného dlhšej jako 30 dní, avšak iba za predpokladu, že opatrovateľ bol na hospitalizáciu prijatý jako jej sprievodca.  Pokiaľ opatrovaný zomrie, príspevok sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom zomrel, aj za nasledujúci mesiac.  

Opatrovateľský príspevok sa viac nebude krátiť ani v prípade, ak opatrované dieta navštevuje školu alebo školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

 

Sociálne postavenie opatrovateľa

Poberateľ príspevku na opatrovanie je tzv. poistencom štátu, a teda štát za neho platí poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie. Osoba, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená po celú dobu poberania opatrovateľského príspevku. Opatrovateľ, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a opatrovateľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie sú dôchodkovo poistení z titulu opatrovania. Dôchodkové poistenie vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, a to formou podania prihlášky (Registračný list fyzickej osoby). Prihlásiť sa možno osobne alebo poštou v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska. K prihláške priloží poberateľ príspevku na opatrovanie potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní príspevku, nie staršie ako desať dní. Poistné na dôchodkové poistenie je odvádzané z polovice všeobecného vymeriavacieho základu, čo ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku. Poberateľ príspevku na opatrovanie nie je nemocensky poistený, a teda nemá nárok na dávky nemocenského poistenia, ako sú nemocenské, materské a ošetrovné (samozrejme za predpokladu, že nie je nemocensky poistený z iných dôvodov). Po skončení opatrovania nemá opatrovateľ nárok na podporu v nezamestnanosti. Peňažný príspevok za opatrovanie je príjem oslobodený od dane, ale započítava sa do vlastného príjmu manžela/manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.