Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nedostatok imunoglobínov na Slovensku - zhrnutie konferencie

SÚBOR
Dátum: 28.05.2020
Autor: info@imunodeficit.sk
Nedostatok imunoglobínov na Slovensku -  zhrnutie konferencie

Táto konferencia sa uskutočnila 28. mája 2020 on-line formou video-hovorov v čase od 8:00 s dobou trvania viac než pol druha hodiny.

Online konferenciu je možné pozrieť na: https://www.facebook.com/watch/?v=731915470947039 

Štvrtok, 28 Mája 2020

Poradie (-abc)

  Téma |

 

1.

PRIVÍTANIE

zhrnutie programu a úvod do problematiky o nedostatku imunoglobulínov na Slovensku.

Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou, o.z. - Gabriel Bodor

2.

Po úvodnom príhovore koordinátora Združenia pacientov s primárnou imunodeficienciou a zároveň moderátora konferencie Gabriela Bodora mal príspevok Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., alergológ a imunológ so zameraním na detských pacientov. Vo svojom vstupe hodnotil súčasnú situáciu s nedostatočnou distribúciou liekov pre osoby s PID a poskytovaním náhradných medikamentov. Zmena liečby je u imunoglobulínov veľmi zložitá vzhľadom k tomu, že jednotlivé lieky nie sú z klinického hľadiska vzájomne úplne nahraditeľné a identické a tiež preto, že spôsob ich podania je rôzny. Ak je pacient edukovaný na jednu formu aplikácie formou aplikačného setu, alebo aplikačnej pumpy, nie je jednoduché edukovať ho na inú formu a okamžite mu zmeniť liečbu, len na základe nedostupnosti jeho konkrétnej liečby.

Doc. MUDr. Peter Čižnár , CSc.

3.

Následne vyjadril svoje stanovisko Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. MBA. Dott.Ric., MHA v oblasti liečby dospelých pacientov – rozdiely medzi detskými a dospelými pacientmi, najmä z hľadiska komplikácií a pridružených komorbidít, nutnosť väčších dávok imunoglobulínov, problematická opakovaná zmena medzi rôznymi formami aplikácie pri nedostupnosti daného typu imunoglobulínu, problematické doplatky pri nutnosti aj iných liekov a starostlivosti u iných špecialistov, sociálne dopady dostupnosti liečby a rizika dekompenzácie stavu dospelého pacienta s dopadom na jeho rodinu ako aj pracovný život.

Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. Dott.Ric., MHA

4.

Ďalším prispievajúcim bol riaditeľ spoločnosti CSL Behring (popredného svetového dodávateľa liekov z ľudskej plazmy) pre ČR a SR Jiří Kašperek -  s grafickým zobrazením poukazoval na:

-        Plazma odobratá v Európe môže pokryť iba  63% kritickej potreby  IG na klinické použitie; ostatná plazma je z USA. Na uspokojenie klinickej potreby pre terapie pacientov sa musí odber plazmy zvýšiť aj lokálne i  globálne.

-         disproporciu medzi terapeutickou potrebou liekov z plazmy a    pomerom zložiek získateľných z 1 l plazmy

-        Zložitých reguláciach, prísnych bezpečnostných postupoch        a zdĺhavých výrobných procesoch (7-12 mesiacov od odberu plazmy po výrobu lieku)

 

Ako možné riešenia vyžadujúce si pozornosť všetkých strán uviedol:

  • revíziu opatrení na obmedzenie nákladov
  • optimalizáciu metodík stanovenia úhrady pre lieky z plazmy 
  • zohľadnenie závažnosti ochorenia a zároveň dopadu na rozpočet.

CSL Behring

5.

Za spoločnosť GRIFOLS sa k jestvujúcej problematike vyjadril pán Karel Pivoňka, potvrdil slová predrečníka a zdôraznil komplexnosť problematiky derivátov krvnej plazmy. Pripomenul, že projekt na spracovanie národnej plazmy započal v ČR v roku 1992, v SR v roku 2000 a úspešne pokračuje dodnes. Tento projekt vzhľadom na svoju kapacitu pokrýva 36% spotreby imunoglobulínov v SR. Potvrdil fakt, že produkcia plazmy v ČR, je prebytková. Z pohľadu dostupnosti liekov-imunoglobulínov uviedol cenu, ako jeden s najzávažnejších objektívnych faktorov spôsobujúcich nedostatok v SR. Pán Pivoňka pripomenul, že spoločnosť GRIFOLS bola úspešná vo verejno-obchodnej súťaži na odkup plazmy z celej krvi a krvi z aferéz, vyhlásenej Národnou transfúznou službou. Faktom je, že aferetický program v SR zatiaľ nie je rozvinutý. Ďalej uviedol, že spoločnosť GRIFOLS pokrýva požiadavky slovenského trhu nad rámec vyššie spomenutej súťaže a naďalej vyvíja značné úsilie o zabezpečenie plynulej dodávky liekov.

 

Grifols

6.

Potom dostala priestor firma Octapharma, konkrétne jej county manager Daniel Host referoval o svojom pričinení po príchode do firmy sa k rozbehnutiu aktivít na zlepšenie situácie na trhu.

Octapharma

7.

Za spoločnosť Takeda hovoril Tomáš Laluha o nutnosti zabezpečiť pacientom kontinuálnu liečbu životne dôležitými liekmi z krvnej plazmy. Na grafe ilustroval, že celosvetové dodávky plazmy nepostačujú neustále rastúcemu dopytu po imunoglobulínoch. Jedným z problémov je celosvetová závislosť na plazme z USA, kde je vysoká spoločenská a legislatívna podpora darcovstva – napr. z 1 000 odberových centier na svete je 700 tam. Viac ako 80% celosvetového objemu liekov z krvnej plazmy je vyrobených práve z plazmy z USA . V EÚ najviac plazmy produkuje Nemecko, Rakúsko, Maďarsko a ČR. Práve Česká Republika môže byť dobrým príkladom, ako je možné správnou legislatívou a vhodnou podporou darcovstva plazmy zlepšiť zásobovanie liekmi z plazmy. V ČR sa produkuje násobne viac plazmy ako v SR a aj preto je tam situácia v zásobovaní imunoglobulínmi je oveľa stabilnejšia.  Zdôraznil  nutnosť spoločného riešenia zapojením lekárov, pacientskych združení, výrobcov a štátnych autorít. Riešenie vidí aj v  legislatívnej podpore darovania plazmy a úprave legislatívy pre úhradu a nákup vysoko špecializovaných liekov z plazmy. Kľúčová je aferetická plazma – na Slovensku zatiaľ fakticky táto forma neexistuje, v ČR je naopak veľmi rozvinutá. Vyzdvihol význam občianskych združení, lebo problém je komplexnejší, okrem zabezpečenia liekov je dôležité pacientov tiež edukovať a poskytnúť im zdravotné pomôcky k liečbe. Takeda ponúkla aktívnu spoluprácu a skúsenosti z iných krajín lepšie zvládajúcich situáciu.

Takeda

8.

V mene Ministerstva zdravotníctva SR sa zúčastnila Jana Kernatsová – poukazovala na potrebu zmenu legislatívy, problémy s dostupnosťou subkutánnych liečiv, cenotvorbou, súvislosť s prebiehajúcou pandémiou, potreba dialógu s NTS, odborníkmi z oblasti farmácie, platcami – pohľad pacienta.

Ministerstvo Zdravotníctva SR

9.

Združenie pacientov s PID vyhralo celoeurópsku súťaž vyhlásenú spoločnosťou CSL Behring s projektom riešenia tunajšej situácie, ako uviedol koordinátor združenia a zároveň ukončil túto časť stretnutia s popriatím ďalšej spolupráce.

Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou, o.z. - Gabriel Bodor

10.

V diskusnej časti poukázal doc. MUDr. Čižnár na rozdielnosť jednotlivých imunoglobínov a spôsobov ich podávania. Položil otázku o príčine rozdielu situácie v zdravotníctve ČR a SR, ktoré vznikli zo spoločných základov.

Doc. MUDr. Peter Čižnár , CSc.

11.

Do diskusie prispel český zástupca spoločnosti Takeda pán David Viochna porovnaním situácie v ČR, kde popri transfúznej stanici v správe MZ je i súkromná sieť a ČR vyprodukovala vlani takmer 700 000 l, zatiaľ čo  SR iba 40 000 l plazmy.

Takeda

13.

Združeniu pomáha s projektom pani Bérešová z asociácie nemocníc, ktorá už má skúsenosti s podobnými projektmi v ČR – v SR je darovanie bezplatné, v ČR môže byť do 5% minimálnej mzdy = 700 Kč, v oboch štátoch možno raz za 14 dní darovať, no na SK nemožno súkromne, musela sa zavrieť transfúzna stanica z dôvodu nezáujmu vlády a blokácie zo strany NTS pre neodôvodnenú obavu straty darcov. Na SK možno aferézou (+náklady na dopravu, zapožičanie prístroja) odobrať 650 ml plazmy na človeka, v CZ 850-880 ml podľa hmotnosti. Na tomto mieste bola zdôraznená potreba dialógu s NTS, ktorá na dnešnej diskusie nemala predstaviteľa. V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 boli transfúzne stanice na 2 týždne zavreté, čoho dôsledky sa v zásobovaní liekmi z plazmy prejavia odhadom koncom tohto roka.

Mária Bérešová

 

14.

Do debaty vstúpil otec pacienta, liečený u Dr. Čižnára s Brutonovou nemocou (neschopnosť tvoriť protilátky - imunoglobíny) s otázkou poukazujúc na esenciálny druh tejto liečby/ pri dekategorizácii prestup na inu liečbu inym Ig / – otázka či imunogloobuliny budu, a v akej forme, zabezpečí ich štát?

MUDr. Gabriel Kleban

15.

Nato zareagovala predstaviteľka MZ SR – ku kategorizácii imunoglobínov (v súčasnosti 45, u 12 hlásený problém) – v prípade nečakanej situácie možno požiadať i o nekategorizovaný imunoglobín a preplatiť ho, odkázala na ich web, všetky IG sa údajne predpisujú bez doplatku, odvolala sa na kolegyňu z odboru farmácie, že t.r. bolo hlásená len 1 nedostupnosť t.r. 23. marca. 

Ministerstvo Zdravotníctva SR

16.

Opätovne sa telefonicky pripojila pani Bérešová s návrhom riešenia začatím aspoň bilaterálnej spolupráce – s ČR, aby sa SR mohla zásobiť na určitý časový horizont.

Mária Bérešová

17.

Zo strany výrobcov Jiří Kašperek podotkol, že jeho spoločnosť odoberá prevažne z USA a nemajú program pre domáci odber ani neplánujú.

CSL Behring

18.

Pán Laluha vidí 3 roviny riešenia:

1. krátkodobé urgentné riešenie aktuálnej situácie – vrátane prípadnej úpravy cenotvorby a úhrady

2. strednodobé riešenie (odkaz na p. Bérešovú – ak je možná spolupráca s ČR)

3. dlhodobé – úprava legislatívy pre darcovstvo a aferetické programy

Takeda urobí maximum pre stabilné zásobovanie a chce byť naďalej dôveryhodným partnerom všetkých zúčastnených.

Takeda

19.

Na záver pán Pivoňka za spoločnosť GRIFOLS, uistil o pokračovaní zásobovania SK trhu liekmi pre pacientov vyrobenými nielen zo slovenskej plazmy.

 

Grifols

20.

Lekár – otec pacienta doplácal na Octagam (syn to úspešne užíval od 2 do 8 rokov) po výpadku Octagam10% 50ml predajná cena 229,35, schválili nám úhradu ZP 172,01, čo je 75% ceny lieku. Pol roka sme doplácali 57,34eur za balenie. 28 dňový cyklus/napr. v aug. išli pri jeho hmotnosti 4 balenia/. Celkovo 10 balení, takže doplatok pacienta nás vyšiel 573,40. Doplácali sme 25% ceny lieku.

MUDr. Gabriel Kleban

21

Moderátor uzavrel debatu ako veľmi úspešnú a zdôraznil potrebu jej ďalšieho pokračovania a schválil plánovanie riešení podľa časového rozpätia.

Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou, o.z. - Gabriel Bodor

 

 

 

 

Zdratovné poisťovne sa stretnutia nezúčastnili i keď boli pozvané. (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union)

link na video: https://www.facebook.com/watch/?v=731915470947039 

Nižšie si môžete stiahnúť zhrnutie konferencie aj v Anglickom jazyku v PDF formáte.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Immunoglobulin deficiency in Slovakia - conference summary 28.05.2020 - with SLOVAK original Veľkosť: 264.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.6.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.