Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Usmernenie hlavného odborníka a naša pomoc pacientom

SÚBOR
Dátum: 16.07.2020
Autor: info@imunodeficit.sk
Usmernenie hlavného odborníka a naša pomoc pacientom

METODICKÉ USMERNENIE HLAVNÉHO ODBORNÍKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR PRE ODBOR KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA A NAŠA POMOC.

OZNAM NAŠIM ČLENOM A PACIENTOM S PID

Na základe varovania hlavného odborníka.

Naše združenie v tejto situácií poskytne pacientom s imunodeficienciou bezplatný dovoz imunoglobulínu a ostatnej liečby domov, aby sa vyhli možnej nákaze alebo infekcie.

AK SI ŽELÁTE TÚTO SLUŽBU AKTIVOVAŤ KONTAKTUJTE NÁS:

mobil: 0903 828 829 alebo 0902 737 233
facebook: facebook.com/imunodeficit
email: info@imunodeficit.sk

Tím imunodeficit

 

METODICKÉ USMERNENIE HLAVNÉHO ODBORNÍKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR PRE ODBOR KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA (KIA) PRE POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ŠPECIALIZOVANEJ AMBULANCII KIA POČAS PANDÉMIE COVID-19

Metodické usmernenie bolo vypracované a publikované v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 zo dňa 15. marca 2020, Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP12595/2020 účinného od dňa 16.03.2020, vydaného z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na

́

území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenou dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie.
Úvodné ustanovenie:
1. Dôvodom tohto usmernenia je nie iba aktuálne prebiehajúca pandémia choroby COVID-19, ale aj skutočnosť, že i keď nateraz nedokážeme s istotou modelovať ďalší vývoj pandémie, dá sa predpokladať, že aj po ústupe pandémie bude vírus SARS-CoV-2 a s ním spôsobené chorobné prejavy v svetovej populácii pretrvávať; vytvorenie kolektívnej imunity voči SARS-CoV-2 je otázka mnohých rokov, pravdepodobne desaťročí, resp. viac generácií.

2. Účelom tohto materiálu je usmerniť vykonávanie diagnostických a terapeutických postupov v ambulanciách odboru Klinická imunológia a alergológia (KIA) a v spoločných liečebných a vyšetrovacích zložkách (SVaLZ) odboru, akými sú laboratóriá klinickej imunológie a alergológie, a to v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 a v súlade s aktuálnym stavom protiepidemických opatrení v zdravotníctve.
3. Cieľom tohto usmernenia je tiež minimalizovať riziko šírenia infekcie u pacientov, zdravotníckeho personálu a prípadných ďalších osôb v súvislosti so poskytovanou zdravotnou starostlivosťou na ambulanciách KIA.
4. Toto usmernenie nadväzuje na Odporúčanie Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu, o.z. SLS a Poradného zboru hlavného odborníka MZSR pre KIA z dňa 27.3.2020 publikovaného na stránke SSAKI (www.ssaki.eu) a v odbornom periodiku Klinická imunológia a alergológia 1/2020. Charakteristika choroby COVID-19:
Ochorenie COVID-19 spôsobené vírusom SARS-CoV-2 sa prejavuje predovšetkým symptómami a postihnutím v oblasti respiračného systému. Medzi časté príznaky patrí horúčka (83 - 98%), kašeľ (46% - 82%), bolesti svalov, únava (11 - 44%) a dýchavica (31%) pri nástupe choroby, ktorá môže začať v širokom intervale 2.-14 dní od nákazy. Medzi menej časté príznaky patrí bolesť hrdla (u niektorých pacientov na začiatku choroby), produktívny kašeľ s vykašliavaním spúta, bolesti hlavy, vykašliavanie krvi a hnačka. Až u štvrtiny pacientov môže byť potrebná hospitalizácia (prakticky vždy ide o pacientov s pneumóniou
a poruchou krvných plynov), spomedzi týchto pacientov štvrtina až tretina vyžaduje intenzívnu starostlivosť a podporu dýchania. Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) sa vyvíja u 17–29% hospitalizovaných. Medzi hospitalizovanými pacientmi s pneumóniou sa zistila úmrtnosť 4–15%. U veľkej časti osôb ktoré boli s nákazou SARS-CoV-2 v kontakte, resp. sa nakazili, môže mať choroba inaparentný priebeh - bez chorobných prejavov, presný údaj o podiele takéhoto priebehu spomedzi všetkých nakazených však nateraz nie je známy.
Špeciálne odporúčania pre odbor Klinická imunológia a alergológia (KIA) v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19:
Článok 1.
Všeobecné odporúčania
1. Lekár – špecialista so spôsobilosťou špecializovanej pracovnej činnosti v odbore klinická imunológia a alergológia (ďalej „imunoalergológ“)
a) poskytuje zdravotnú starostlivosť v určených / schválených ordinačných hodinách. Imunoalergológ postupuje pri poskytovaní liečebno - preventívnej starostlivosti v súlade s aktuálnym znením Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (dostupné na http://www.uvzsr.sk/index.php?

option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemi d=153) a aktuálnym Štandardným postupom pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID- 19)(Dostupné na: https:// www.mzsr.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19);
b) sleduje usmernenia, rozhodnutia a pokyny Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), orgánov samosprávy a hlavného odborníka MZ SR pre odbor KIA;

c) Nateraz sa nezistilo, že by alergické choroby boli rizikovým faktorom pre zvýšenú vnímavosť k SARS- CoV-2, alebo pre závažnejší priebeh choroby COVID-19. Týka sa to samotných chorôb (alergická rinitída, alergická astma, atopický ekzém, urtikária), ako aj farmák a postupov používaných v ich liečbe (antihistaminiká, topické kortikosteroidy, imunomodulanciá, alergénová imunoterapia).

V tejto súvislosti upozorňujeme na stanovisko Európskej akadémie pre alergológiu a klinickú imunológiu (EAACI), v ktorom sa uvádza, že v období pandémie COVID-19 nie je dôvod nerealizovať alergologickú diagnostiku in vivo (kožné alergénové testy, odber krvi), či prestať podávať alergénovú imunoterapiu - AIT (čiže má sa pokračovať v začatej AIT, ak je indikovaná, má sa inicializovať nová AIT), a tiež je potrebné pokračovať v chronickej medikácii, vrátane inhalačných či systémových kortikosteroidov a biologickej liečby, ak sa táto liečba u pacienta už podáva;

d) Zatiaľ nemáme dostatok údajov čo sa týka vnímavosti a priebehu choroby u pacientov s primárnou či sekundárnou poruchou imunity (imunodeficienciou). Dá sa predpokladať, že - v závislosti na miere imunodeficiencie - je táto populácia k SARS-CoV-2 zvýšene vnímavá a pacienti môžu mať závažnejší, v niektorých prípadoch až fatálny priebeh. Aj keď intravenózne imunoglobulíny (IVIG) získavané zo sér zdravých darcov nateraz neobsahujú protilátky proti SARS-CoV-2, treba upozorniť na potrebu pokračovania substitučnej liečby u pacientov s poruchou tvorby protilátok

v dostatočných dávkach. Keďže primárne imunodeficiencie a niektoré sekundárne imunodeficiencie, ako aj niektoré typy biologickej liečby a niektoré imunosupresívne liečebné postupy (imunosupresíva, chemoterapia, rádioterapia) môžu predstavovať zvýšené riziko imunosupresie, odporúčame takýmto pacientom venovať zvýšenú pozornosť v rámci preventívnych epidemiologických aj terapeutických opatrení;

e) Považujeme za potrebné zdôrazniť potrebu pokračovať v štandardnom odporúčanom očkovaní. V žiadnom prípade nie je dôvod odkladať alebo posúvať očkovanie tak v rámci Národného imunizačného programu či podanie odporúčaných vakcín vo vybraných skupinách jedincov a pacientov - týka sa to očkovania proti chrípke či pneumokokom. V opačnom prípade riskujeme vznik vakcinačných dier a nové prípady už prakticky sa nevyskytujúcich chorôb, ktoré potom môžu zvýšiť náchylnosť na COVID-19, alebo v prípade už prebiehajúcej koronavírusovej infekcie zhoršiť a skomplikovať jej priebeh. Samozrejme, u akútne chorého jedinca, pri dokázanej COVID infekcii, respektíve bezprostredne v období rekonvalescencie očkovanie odložíme. V ambulanciách kde sa očkuje, napríklad v ambulancii detského lekára, treba zabezpečiť oddelenie zdravých detí prichádzajúcich na pravidelné očkovanie od akútne chorých detí v čakárni. Detailnejšie informácie sú v Metodickom usmernení hlavného odborníka pre VLDaD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o deti a dorast počas pandémie COVID-19. f) U pacientov trpiacich chronickým respiračným ochorením (astma, CHOCHP, intersticiálne pneumopatie...) nie je podľa doterajších pozorovaní výskyt COVID-19 vyšší ako u pacientov bez

respiračného ochorenia v predchorobí. Ak sa však choroba COVID-19 u chronického respiračného pacienta vyskytne, priebeh môže byť ťažší, zdĺhavejší a komplikovaný - vždy v závislosti na miere chronickej respiračnej choroby v predchorobí. Osobitne sú ohrození jedinci vo vekovej skupine nad 65 rokov. Po uzdravení sa z akútnej infekcie môže COVID-19 zanechať dlhodobé následky na respiračnom systéme, najmä u pacientov, ktorí prekonali pneumóniu a respiračné zlyhanie v kontexte ARDS. Toto kladie na imunoalergológov zvýšené nároky tak v oblasti diagnostiky, liečby, aj následnej starostlivosti o pacientov s chronickým respiračným ochorením - je potrebná úzka spolupráca s pneumoftizeológom.

Článok 2.
Poskytovanie bežnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách KIA v období pandémie COVID- 19
1) Ak neexistujú objektívne prekážky v dodržiavaní hygienicko-epidemiologických zásad, priestorového, personálneho a materiálno-technického vybavenia ambulancie KIA (vrátane osobných ochranných

pracovných pomôcok - OOPP), imunoalergológ poskytuje špecializovanú zdravotnej starostlivosť v súvislosti s nákazou COVID-19 (suspektný, pravdepodobný, potvrdený prípad, alebo osoba v kontakte, v karanténe respektíve v izolácii) aj naďalej, pričom sa postupuje ako sa uvádza v ďalších bodoch. Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti na ambulancii KIA sa riadi platnou legislatívou (Zákon č. 576/2004 Z.z. a Zákon č. 578/2004 Z.z.).
2) Aby sa predišlo nevhodne veľkému počtu pacientov v čakárňach, považujeme s ohľadom na epidemiologické súvislosti za nevyhnutné:
a) aby sa pacienti na vyšetrenie vopred objednávali na konkrétny čas, prípadne sa využíval niektorý z dostupných elektronických systémov zaradenia pacienta do poradia (web, SMS a iné) umožňujúci privolanie pacienta. Zabráni sa tak z epidemiologického hľadiska nevhodnému hromadeniu pacientov v čakárni; neobjednaného pacienta odporúčame ošetriť iba v prípade nevyhnutnej prvej pomoci;
b) aj pri nejestvujúcej „rajonizácii“ a pri slobodnej voľbe lekára by sa pacienti mali objednávať čo najbližšie k miestu svojho pobytu (bydliska, pracoviska);
c) v čo najširšej miere využívať možnosti e-zdravotníctva, resp. e-receptov (najmä u už v minulosti vyšetrených, evidovaných a na liečbu nastavených pacientov) a možnosti nekontaktnej komunikácie s pacientmi (telefón, e-mail, telemedicína - lekárska konzultácia cez internet, tele- diagnostika, tele- monitorovanie a pod.).
3) Čo sa týka diagnostických procedúr, okrem bežného fyzického vyšetrenia pri ktorom treba dbať na zvýšené hygienické preventívne opatrenia, patrí v súvislosti s pandémiou COVID-19 medzi rizikové postupy funkčná diagnostika (spirometria). Vzhľadom k zvýšenému riziku kvapôčkovej nákazy pri spirometrickom vyšetrení je aktuálne stanovisko EAACI nevykonávať rutinnú funkčnú respirologickú diagnostiku. V nevyhnutných prípadoch sa takáto diagnostika má realizovať v špecializovaných pneumoftizeologických zariadeniach schopných zabezpečiť príslušné hygienické protiepidemické opatrenia (používanie OOPP, dezinfekcie, dekontaminácie prístrojov, povrchov, priestorov a p.).
4) Pacientov, ktorí majú závažné príznaky ochorenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 (suspektný, pravdepodobný, potvrdený prípad alebo osoba v kontakte, v karanténe, resp. v izolácii) odporúčame sa telefonicky kontaktovať na Krajské operačné stredisko Zdravotnej záchrannej služby (KOS ZZS) na tel. čísle 155 a RÚVZ. Následne podľa inštrukcie KOS ZZS alebo RÚVZ je možné ošetrenie v domácom prostredí formou výjazdu posádky ZZS alebo koordinovaný transport prostredníctvom KOS ZZS resp.

́

podľa inštrukcie (napr. vlastným osobným automobilom, ak to zdravotný stav po dovoľuje) na príslušné pracovisko určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s ochorením COVID-19.

Vypracoval: Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof., prezident SSAKI
Recenzia: MUDr. Radovan Košturiak, PhD., MUDr. Mária Schvalbová, Ing. Jela Petrisková, PhD. Odsúhlasil: Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc, mim. prof. – hlavný odborník MZ SR pre odbor Klinická imunológia a alergológia
V Bratislave 10. 6. 2020.

 

celé usmernenie si môžete stiahnúť tu:

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
SSAKI_COVID_6_2020 Veľkosť: 250.8 kB Formát: pdf Dátum: 16.7.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.